Pravila nagradnih iger

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Prijavi se na naše e-novice!«


     1. Organizator

        Organizator in izvajalec nagradne igre z nazivom »Prijavi se na naše e-novice!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Topsolutions d.o.o., Tbilisijska 57 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator in/ali izvajalec).

        Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.topsolutions.si/Pravila in na Facebook strani Topsolutions d.o.o.. S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri ter način izvedbe nagradne igre.

          2. Kraj in trajanje nagradne igre

             Nagradna igra poteka na Facebook strani Topsolutions d.o.o.: https://www.facebook.com/topsolutionsdoo/(v nadaljevanju: Facebook stran Topsolutions d.o.o.)., pri čemer družbeno omrežje ni pokrovitelj nagradne igre, niti ni nagradna igra na kakršen koli način povezana z njim.

               3. Namen

               Namen nagradne igre je pridobiti elektronske naslove uporabnikov z namenom pošiljanja e-novic organizatorja.

               4. Trajanje

               Nagradna igra bo potekala od 28.12.2017 do 2.1.2018.

               5. Sodelovanje

               V nagradni igri lahko sodelujejo državljani in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. Zaposleni v družbi Topsolutions d.o.o. oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot neveljavno. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S prijavo na način, ki je navedena v 6. členu, se smatra, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja. Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene podatke. Nagradna igra se zaključi 2.1.2018 ob 23.59 uri. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča.

               6. Potek nagradne igre

               Udeleženec se mora na Facebook strani Topsolutions d.o.o. v posebnem zavihku (tab-u) »Prijava na e-novice«, prijaviti na e-novice organizatorja. To naredi tako, da v za to namenjena polja vpiše svoje ime, priimek in elektronski naslov. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno. To mora storiti najpozneje do 2.1.2018 do 23:59. Po izteku tega roka bodo z naključnim žrebom določeni 3 nagrajenci.

               Sodelovanje ni pogojeno z nakupom izdelkov, ker nagradna igra poteka izključno na Facebook-u.

               Z prijavo na e-novice organizatorja s ciljem sodelovanja v nagradni igri udeleženec potrjuje, da se strinja s temi pravili. Prav tako se strinja, da mu organizator pošilja e-novice na vnesen elektronski naslov.

               Vsi udeleženci, ki bodo vpisali svoj elektronski naslov, bodo vključeni v žrebanje. Če izžrebanec ne bo sporočil pravočasno zahtevanih podatkov (gl. 10. člen), izgubi pravico do nagrade.

               7. Nagradni sklad

               V nagradnem skladu je naslednja nagrada:

               • 3x Werther's Original boboniera (vsak izžerbanec prejme 1 bonboniero)

               8. Izbor nagrajenca

               Nagrada bo podeljena 3 sodelujočim, ki bo v času trajanja nagradne igre v za to namenjenemu zavihku na Facebook strani Topsolutions d.o.o. vpisali svoje ime, priimek in elektronski naslov. Organizator bo pri podeljevanju nagrade upošteval vse udeležence, ki bodo to storili do 23:59 ure dne 2.1.2018. Udeleženci, ki bodo to storili po 23:59 istega dne, ne bodo vključeni v nagradno igro.

               Žreb nagrajenca bo potekal na dan 3.1.2018.

               9. Objava nagrajenca

                  Izžrebanci v nagradni igri bodo objavljeni po izvedenem žrebu dne 3.1.2018 v komentarju pod objavo o nagradni igri na Facebook strani Topsolutions d.o.o.. Udeleženci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja). Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani www.topsolutions.si in na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

                    10. Prevzem nagrad

                    Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

                    Nagrajenec mora svoje podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke) poslati v roku 7 dni od žreba. K oddaji podatkov bo pozvan z zasebnim sporočilom na Facebooku. Če nagrajenec svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo več upravičen. Izvajalec lahko v tem primeru izbere drugega nagrajenca oz. nagrade ne podeli.

                    Nagrade ni mogoče zamenjati in ni izplačljiva v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

                    Če je bil za nagrado določen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, odkloni prevzem nagrade, izvajalcu v roku ne sporoči potrebnih podatkov za prevzem nagrade ali izvajalec pri udeležencu ugotovi nepravilnosti v postopku sodelovanja, lahko izvajalec izbere drugega nagrajenca oz. se nagrada ne podeli. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kateri koli drug namen.

                    Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

                    Nagrada bo odposlana v roku 5 delovnih dni od dneva prejema potrebnih podatkov s strani nagrajenca. Strošek dostave po pošti bo poravnal organizator nagradne igre. S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

                    11. Izključitev odgovornosti in reklamacije

                       Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: Facebook stran Topsolutions d.o.o. in www.topsolutions.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani www.topsolutions.si in Facebook strani Topsolutions d.o.o.. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre. Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi. Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacije ali vprašanja z nagradami lahko pošljete na naslov organizatorja; na elektronski naslov info@topsolutions.si ali pa pokličete tel. številko 01/2007-180. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

                         12. Davki in akontacija dohodnine

                         Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

                         Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR.

                         13. Varovanje osebnih podatkov

                         Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri, so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1).

                         Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.

                         Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov, fotografij in posnetkov s podeljevanja nagrade v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre, prevzema nagrade in za namen drugih promocijskih aktivnosti organizatorja nagradne igre.

                         14. Dostop do pravil nagradne igre

                         Pravila nagradne igre so objavljena na Facebook strani Topsolutions d.o.o., v sklopu Zapiski oz. Notes in vseskozi dostopna in na vpogled vsem sodelujočim.

                         S sodelovanjem sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski, bodisi kateri koli drugi obliki.

                         15. Splošne določbe

                            Organizator igre si pridružuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

                            Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.


                            V Ljubljani, 28.12. 2017


                            This website uses cookies to enhance user experience. Read more about cookies.
                            Please click "I accept cookies" to accept them.